Eén aanspreekpunt van A tot Z
 • Voor al onze diensten en services heeft u slechts één aanspreekpunt. Uw contactpersoon regelt alles.
 • Door een professionele organisatie, communicatie, inventief zoeken naar oplossingen en hard werken, willen wij u zo goed mogelijk ondersteunen en helpen bij het uitvoeren van allerhande opdrachten.
Duurzaamheid & circulaire economie

Ecologisch engagement

Afvalbeleid

De afvalstromen worden permanent gemonitord en, in de mate van het mogelijke, gescheiden afgevoerd.
 • Papier en karton
 • Schroot, metaal
 • Hout
 • Glas
 • Chemische en gevaarlijke producten
 • Electro

Sortering

De sortering begint bij ons reeds tijdens de ontruiming zelf en wordt op het bedrijf verder gezet. Alle afvalfracties worden reeds grof gesorteerd en in de juiste afvalbak/zak gedeponeerd. Vervolgens wordt alles geladen in onze vrachtwagen. Deze worden meegenomen naar onze loods of, afhankelijk van de afvalfractie, rechtstreeks naar een erkende afvalverwerker gereden.

Scheiding

Een juiste scheiding van afval gebeurt niet zomaar. Er komen extra werkuren aan te pas alsook een grote recyclage- en opslagruimte. Deze aanpak vinden wij de meest duurzame. Omdat we geloven dat de grondstoffen niet oneindig zijn, willen we dan ook sterk inzetten op recyclage en hergebruik. Op deze manier kunnen onze kinderen en kleinkinderen ook genieten van een leefbare planeet.
Op- en ontruiming van inboedel in 3 stappen geregeld

Onze werkwijze: In 3 stappen alles geregeld

Aanvraag

Wij maken een afspraak en plannen een kijkbezoek in

Goedkeuring

We maken een schatting en stellen een offerte op

Uitvoering en oplevering

Na schriftelijk bevestiging van de offerte gaan we over tot het inplannen en uitvoeren van de afgesproken werken. Na de uitvoering worden de werken opgeleverd.

Onze diensten voor het leeghalen en opruimen van uw inboedel zijn ideaal voor wie:

 • Verhuist naar een instelling voor langdurige zorg (rust- of verzorgingstehuis).
 • Kleiner wil gaan wonen.
 • Niet langer fysiek in staat is om zelf zijn inboedel te verhuizen of zijn huis leeg te maken.
 • Overweldigd en gestrest is door de taken die komen kijken bij een verhuis of ontruiming van een huis
 • Geen familie heeft.
 • Drukke familieleden heeft die weinig tijd hebben.
 • Onlangs een dierbare heeft verloren en teveel verdriet heeft om zijn verhuis, leeghaling te regelen.
 • Een dierbare die zijn intrek heeft genomen in een rust- of verzorgingstehuis en zich wil concentreren op zijn of haar welzijn in plaats van zijn verhuis of leeghaling te regelen.
 • Op te grote afstand van hun dierbare wonen om hulp te bieden.
 • Niet in staat is om de leeghaling/opruiming in een kort tijdsbestek uit te voeren.
 • Eén aanspreekpunt wil tijdens het ontruimingsproces en verkiest dat één bedrijf al hun behoeften beheert en superviseert.

Heb je vragen?

Bel ons: +32 9 238 25 80

Woning leeghalen na overlijden

Wanneer een geliefde of familielid overlijdt, is het laatste waar je aan wilt denken de logistiek die het leeghalen van een woning met zich meebrengt. Om je hierbij te helpen staat ons professioneel team klaar om dit voor jou af te handelen. Tijdens het uitvoeren van dit gevoelige en moeilijke proces, zal ons team ervoor zorgen dat ze elk item in het huis controleren op mogelijke monetaire of sentimentele waarde, om ervoor te zorgen dat niets dat je misschien zou willen houden wordt meegenomen.

Regelingen bij een overlijden? 

Een overlijden is nooit fijn. De periode erna is voor de nabestaanden vaak chaotisch en emotioneel moeilijk. Zij dienen niet alleen het verlies te dragen, maar krijgen ook te maken met allerlei praktische & administratieve zaken. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste actie die dienen genomen te worden na een overlijden:

I. Vlak na het overlijden

Onmiddellijk na het overlijden moet een arts het overlijden vaststellen. De arts stelt een medisch attest van het overlijden op. Daarop wordt de datum en het uur van overlijden, en ook de doodsoorzaak vermeld.

De nabestaanden van de overledene kunnen zelf het overlijden aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente en de uitvaart regelen. U kunt ook een beroep doen op een begrafenisondernemer voor de volledige afhandeling en administratie van de uitvaart.

Het overlijden moet aangegeven worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is gestorven.

II. De uitvaart regelen

Misschien had de overledene specifieke wensen over de begrafenis of crematie:

 • de overledene kan de uitvaart al hebben voorbereid, al dan niet samen met een begrafenisondernemer
 • de overledene kan u bepaalde instructies hebben gegeven
 • de overledene kan een wilsbeschikking hebben neergelegd bij de gemeente
 • de overledene kan zijn wensen in een testament hebben vermeld.

In het laatste geval is het echter mogelijk dat de uitvaart niet volgens de wensen van de overledene verloopt, aangezien een testament meestal pas geopend wordt na de uitvaart, en de nabestaanden de wensen over de lijkbezorging niet altijd op voorhand kennen.

Belangrijk! Bewaar alle documenten en facturen over de begrafeniskosten (de begrafenisondernemer, het drukwerk, de koffietafel, de bloemen, … ). Soms betaalt het ziekenfonds, een verzekeringsmaatschappij, de uitvaartverzekering van de overledene of zelfs de werkgever van de overledene bepaalde kosten geheel of gedeeltelijk terug. In elk geval kan je de kosten inbrengen bij de aangifte van de nalatenschap voor de successierechten en dus aftrekken van het totaalbedrag van de nalatenschap.

III. De bank op de hoogte brengen

De erfgenamen moeten zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes, kluizen, … . De bank is dan wettelijk verplicht deze tegoeden te blokkeren. Door de blokkering wordt vermeden dat er nog sommen worden afgehaald zonder de toestemming van alle erfgenamen van de overledene. Misschien bent u niet helemaal op de hoogte van de bankzaken van de overledene. De Belgische Vereniging van Banken en Beursvenootschappen kan u helpen bij het opzoekingswerk.

De bank moet een lijst met alle tegoeden opstellen en overmaken aan de Administratie der Registratie. Later wordt op basis van deze lijst nagekeken of alles is opgenomen in de aangifte van de nalatenschap.

De tegoeden kunnen gedeblokkeerd worden als de bank officieel op de hoogte is van de wettige erfgenamen van de overledene. Dat kan via:

 • een attest van erfopvolging afgeleverd door de FOD Financiën.
 • OF een akte van erfopvolging opgemaakt door de notaris, als een attest van erfopvolging niet volstaat.

Attest of akte van erfopvolging

Op het moment dat de bank de tegoeden vrijgeeft, moeten alle erfgenamen in persoon of via volmacht aanwezig zijn.

In afwachting van de deblokkering van de tegoeden, kan de bank geld aan de nabestaanden ter beschikking stellen voor een aantal kosten. Daarbij gelden voorwaarden.

 • Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld begrafeniskosten, kosten in verband met de laatste ziekte, kosten in verband met de laatste verblijfplaats,…
 • Onder bepaalde voorwaarden kan de bank ook een voorschot geven aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende.
IV. Andere instanties op de hoogte brengen

Het is best mogelijk dat u heel wat instanties op de hoogte moet brengen van het overlijden van uw naaste. Naast de gemeente en de bank brengt u ook volgende instanties op de hoogte:

 • de werkgever van de overledene, als de overledene nog aan het werk was
 • het ziekenfonds
 • vakbond
 • fiscus (via notaris)
 • kinderbijslagfonds
 • telecomprovider
 • watermaatschappij
 • energie leverancier(s)
 • andere abonnementen
 • doorsturen van post
 • Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV)
 • – Als de overledene een auto of een ander motorvoertuig had, moet de nummerplaat teruggestuurd worden naar de Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV).
 • – Is uw partner overleden, dan kunt u de kentekenplaat overnemen als u getrouwd of wettelijk samenwonend was. De kentekenplaat kan ook overgenomen worden door één van uw kinderen. Ook in dat geval stelt u de DIV op de hoogte zodat de wagen op uw naam of op naam van uw kind kan worden ingeschreven.
 • een notaris als er bv. sprake is van een testament, een erfovereenkomst, een contractuele erfstelling of een huwelijkscontract.
 • verzekeringsmaatschappij(en) waarbij de overledene een verzekering afgesloten had
 • de uitbetaler van het groeipakket indien van toepassing. Als het overlijden geregistreerd is, stroomt deze registratie door naar de uitbetaler van het groeipakket na een korte doorlooptijd. De kans bestaat dat er intussen nog een betaling wordt uitgevoerd, die dan later zal worden teruggevorderd. In die zin is het raadzaam de uitbetaler van groeipakket per e-mail op de hoogte te brengen van het overlijden.
V. Een notaris raadplegen

Indien nodig kunt u een beroep doen op een notaris. De notaris gaat in eerste instantie na of de overledene laatste wensen heeft nagelaten in een testament. Pas als dat nagekeken is kan hij of zij bepalen wie recht heeft op welk deel van de nalatenschap.

De notaris verzamelt informatie over de volledige inhoud van de nalatenschap. Hij of zij geeft aan de nabestaanden advies over de nalatenschap (zoals de mogelijkheid om de nalatenschap te weigeren of te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving).

VI. Een overlevingspensioen aanvragen

Een weduwe of weduwnaar kan in bepaalde gevallen recht hebben op een overlevingspensioen. Het overlevingspensioen wordt berekend op basis van de loopbaan van de overleden echtgenoot of echtgenote.

VII. Erven

Als de overledene geen testament of huwelijkscontract heeft opgemaakt, wijst de wet de erfgenamen aan. De wetgever heeft een rangschikking opgesteld en de erfgenamen ingedeeld in vier orden volgens bloedverwantschap. Een hogere orde sluit een lagere steeds uit. Binnen de orde bepaalt de graad of u al dan niet erft.

Naast de wettelijke regeling heeft iedereen een zekere vrijheid om zijn of haar nalatenschap te regelen via testament, huwelijkscontract, samenlevingscontract of schenkingen.

Wanneer u een woning erft na een overlijden, dan heeft u verschillende mogelijkheden: u kan er zelf in gaan wonen, u kan ze verhuren of u verkoopt de woning. U kan zelfs afzien van de erfenis. Maar de wetgeving daarrond is best complex, u laat zich dus best goed informeren vooraleer u beslist wat u met uw erfenis gaat doen.

VIII. Erfbelasting

Als u geërfd hebt van iemand die zijn woning in België had, zult u successierechten moeten betalen. Op basis van een aangifte van nalatenschap zal de ontvanger de verschuldigde rechten berekenen en het aandeel van elke erfgenaam bepalen.

Hoe dan ook, indien de woning niet leegstaat zal deze ten eerste moeten worden leeggemaakt. Hiervoor schakelt u best de professionele inboedelopruimers van Wegisweg in. Het leegmaken van een woning van een overleden dierbare is namelijk een zware opgave. Na dat u alle spullen met waarde en emotionele waarde uit de inboedel hebt gehaald, doet Wegisweg al de rest. 

Bron: https://www.vlaanderen.be/regelingen-bij-een-overlijden 

Downsizen of verhuizen naar een instelling voor langdurige zorg

Downsizen of verhuizen naar een kleiner huis, appartement of verzorgingstehuis is op elke leeftijd of in elke levensfase een stressvolle en overweldigende ervaring. Voor verzorgers, geliefden of familieleden kan dit proces net zo stressvol zijn. In veel gevallen voelen familieleden zich bezwaard met de hoeveelheid taken die moeten worden uitgevoerd voor de verkoop van de woning en de verhuizing. Dit is vooral het geval omdat hun dierbaren vaak niet in staat zijn om deze taken zelf uit te voeren. Wat de hele familie kan belasten. Vaak vindt de nabestaande het moeilijk om zich op zijn of haar dierbare te concentreren tijdens de emotionele tijd van de verhuizing naar een nieuwe fase in hun leven, omdat ze opgaan in de verhuiswerkzaamheden. Het proces voor senioren die verhuizen uit een gezinswoning gevuld met jaren van dierbare bezittingen is een lang, stressvol en tijdrovend proces voor zowel de persoon die verhuist of van plan is te downsizen als voor hun familie. Vaak kan het hele proces wel 30-70 uur in beslag nemen. Voor familieleden kan dit tijd kosten op het werk of tijd weg van hun eigen gezinstijd en -verplichtingen. Ook de gezondheid, het geluk en het welzijn van de persoon die verhuist, worden vaak vergeten. Dit is met name het geval wanneer de woning dringend op de markt moet worden gebracht, waardoor gezinnen onder grote tijdsdruk komen te staan. Ook zijn er veel oudere mensen die geen familie hebben, of familie die niet in dezelfde provincie of in hetzelfde land woont om deze hulp te kunnen bieden.

Er moeten moeilijke beslissingen worden genomen voor wie wil inkrimpen en het kan vaak overweldigend zijn om te beslissen wat er moet worden meegenomen en wat er moet gebeuren met wat er overblijft. Verder moet het huis worden voorbereid, schoongemaakt en gepresenteerd voor de verkoop om het verkooppotentieel van het huis te maximaliseren en de afwikkeling na de verkoop voor te bereiden.

Wanneer je ouders of dierbaren naar een instelling voor langdurige zorg verhuizen, kan het zijn dat je de taak krijgt om hun huis en hun levenslange bezittingen te beheren. Normaal gesproken gaat dit gepaard met het weggooien van het grootste deel van hun bezittingen, omdat het meestal niet praktisch is om al hun bezittingen naar hun nieuwe kleinere woning te verhuizen. Proberen om het leeghalen van uw woning zelf te voltooien kan zowel emotioneel als uitdagend zijn. Daarom is Wegisweg er om te helpen. We weten dat het niet altijd gemakkelijk is om de bezittingen van je ouders te beheren wanneer ze naar een instelling voor langdurige zorg verhuizen. Gelukkig hebben we veel ervaring met dit soort situaties. Als onderdeel van onze service werken we nauw met je samen. Onze diensten zijn ontworpen om je te helpen bij het beheer van de eigendommen en bezittingen waar je verantwoordelijk voor bent geworden. We zijn ons bewust van de logistieke en emotionele problemen die spelen in deze delicate situaties. Onze prioriteit is dan ook om ondersteunende en praktische hulp te bieden.

Bij Wegisweg zijn we bekend met alle stappen die komen kijken bij het leeghalen van een woning. We begrijpen dat verschillende mensen een andere aanpak willen in deze situaties. Daarom zijn onze leeghaldiensten volledig aanpasbaar. In wezen betekent dit dat we op jouw voorwaarden werken. U kunt ervoor kiezen om zo veel of zo weinig mogelijk van de vereiste activiteiten uit te voeren, wij van Wegisweg doen al het andere. Ons team overlegt nauw met u om de juiste aanpak te bepalen. Bij een woningontruiming bieden we een volledige service. Meestal gaat het om het verkoopsklaar maken van de woning nadat de bewoners zijn verhuisd naar een instelling voor langdurige zorg.

Zodra het pand is ontruimd, kunnen we werken aan eventuele onderhoudsproblemen. Dienen er kleine herstellingswerken te gebeuren die u liever niet zelf uitvoert? Geen probleem. Ons professioneel team neemt ook deze onder handen, net zoals eventuele schilderwerken. Dit helpt de marktwaarde te verhogen en bereidt de woning voor op de verkoop. Op deze manier hoeft u zich werkelijk over niets zorgen te maken en kan u zich richten op andere zaken.

Hoe werkt het leeghalen/verhuizen van een woning?

Als je kiest voor de leeghaaldiensten van Wegisweg, komt ons professioneel team naar je toe met het nodige materiaal: verhuiswagen, verhuislift, afvalcontainer, beschermende materialen, gereedschap, … .

We kunnen uw bezittingen snel en indien nodig op korte termijn verhuizen of leeghalen. Zodra we je bezittingen hebben verzameld die u wenst te houden, verwijderen we overgebleven spullen en ruimen we alles op voordat we vertrekken, zodat je woning precies zo achterblijft als we hem aantroffen, alleen aanzienlijk minder rommelig. Na elke leeghaling wordt de woning bezemschoon opgeleverd. Waarna we je bezittingen veilig naar de gewenste locatie brengen en de niet gewenste spullen afvoeren met de afvalcontainer. Wenst u een grondige schoonmaak, dat kan ook, voor meer info contacteer ons.

Waarom kiezen voor Wegisweg?

 • De medewerkers van Wegisweg zijn ervaren specialisten op het gebied van het leeghalen van woningen & inboedelopruimingen.
 • Wij bieden een meelevende en begripvolle service om ervoor te zorgen dat er ook voor uw persoonlijke welzijn wordt gezorgd
 • We hebben korte doorlooptijden om huizen te ontruimen en klaar te maken voor de verkoop. In de meeste gevallen kunnen we een huis binnen 2-4 dagen na aanvang leeghalen.
 • Transparante offerte, correcte afspraken en prijzen.
 • Gratis offerte/plaatsbezoek
 • Volledig verzekerd.
 • We kunnen een breed scala aan andere diensten aanbieden om een huis op te ruimen voor verkoop en afhandeling, zoals schoonmaken, tuinieren en onderhoud.

Leeghaaldiensten op maat.

Hoe groot of klein je huis ook is, ons professionele team kan alles verwijderen wat je niet langer wilt houden, inclusief:

 • meubels, sofa’s, elektrische apparatuur en witgoed
 • persoonlijke bezittingen
 • bedden & kasten, snuisterijen, kleding en ornamenten
 • afval, troep, huishoudelijk afval, rommel
 • omvangrijke items, waaronder piano’s en kluizen

Wij kunnen uw volledige huis leeghalen of één enkel item ophalen in elke locatie van je woning, van je tuin tot je zolder en kelder, dus je hoeft niets in te pakken of voor te bereiden voordat we komen.

Onze andere diensten:

 • De door u gekozen meubels en bezittingen in uw nieuwe huis plaatsen
 • Spullen van en naar de opslagplaats brengen
 • Het organiseren van afvalverwijdering
 • Organiseren van noodzakelijke reparaties en onderhoud
 • Schoonmaken binnen en buiten
 • Ramen lappen
 • Tuinieren
 • Klusjesmannen
 • Schilderen
 • Woning opruimen voor verkoop
 • Asbestinventarisatieattest
 • Asbestverwijdering

Prijs voor het leeghalen van een woning

Het is best dat u in de offerte aanvraag zoveel mogelijk info deelt over het type woning dat moet worden leeggemaakt. Het is altijd handig om tevens foto’s te nemen en deze door te sturen zodat we een beter zicht hebben van de situatie.

 

Volgende zaken spelen de voornaamste rol in de prijs bepaling:

 • Grootte van de woning (aantal slaapkamers, bewoonbare oppervlakte, aantal verdiepen)
 • Omvang van de inboedel (hoeveelheid spullen)
 • De inhoud van de inboedel (soort van spullen)
 • Is er een verhuiswagen nodig
 • Is er een verhuislift nodig
 • Is er een afvalcontainer(s) nodig
 • Moet er een aanvraag gebeuren voor parkeerborden
 • Afvalverwerking
 • Extra werk (schoonmaak, opruimen tuin, onderhoud, reparaties, etc…)

 

Volgende zaken zijn bij ons volledig gratis:

 • Plaatsbezoek
 • Offerte

Eindschoonmaak na leeghaling

Als je dat wilt, kunnen we ook grondig schoonmaken nadat we de woning hebben leeggemaakt. Schoonmaakopties kunnen afzonderlijk worden besproken en geoffreerd. Bel voor meer informatie over onze opruimdiensten naar +32 9 238 25 80 of stuur een e-mail naar info@wegisweg.be

Weg is weg Offerte aanvragen